Przejdź do treści

"Skąd mój ród, skąd moje korzenie?" – konkurs dla dzieci i młodzieży

Genealogia rodziny, miejsca i wydarzenia związane z przeszłością rodzin, historia miejsc związanych z rodzinami, kultura, zwyczaje rodzinne.Plakat wykonany dowolna technika, prezentacja Powerpoint, wywiad – praca pisemna, filmik, fotoreportaż
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie chętne dzieci i młodzież
Laureaci otrzymają dyplomy a ich prace zostaną zaprezentowane na spotkaniu karaimskim 27 grudnia 2020.
Prace zostaną również zaprezentowane na wystawie wirtualnej na stronie www.karaimi.org


REGULAMIN KONKURSU
Skąd mój ród, skąd moje korzenie?” – I edycja – 2020

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Związek Karaimów Polskich
 2. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych członków społeczności karaimskiej lub pochodzenia karaimskiego
 3. Celem konkursu jest podtrzymywanie pamięci o swoich przodkach i terenach, które zamieszkiwali. Konkurs służy rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży historią i genealogią oraz przekazywania historii rodzinnych w rodzinach i karaimskiej społeczności.

 

§ 2
Organizacja konkursu

 1. Konkurs organizowany jest jako konkurs międzynarodowy dla członków społeczności z Polski, Litwy i innych krajów zamieszkania Karaimów i osób pochodzenia karaimskiego lub związanych z Karaimami. Głównymi językami konkursu są; polski, rosyjski, litewski, angielski i karaimski.
 2. Konkurs odbędzie się od 3 grudnia do 22 grudnia 2020 i jest kierowany do dzieci, i młodzieży.
 3. ZKP powoła przewodniczącego i dwóch członków Komisji Konkursowej z Zarządu i komisji centralnej ZKP.
 4. Do zadań przewodniczącego Komisji Konkursowej należy:
 5. przeprowadzenie czynności techniczno-organizacyjnych;
 6. koordynacja prac związanych z przeprowadzeniem konkursu;
 7. opublikowanie na stronie internetowej ZKP zwycięzców konkursu;
 8. poinformowanie laureatów oraz opiekunów o terminie i miejscu uroczystości podsumowującej konkurs.

§ 3
Przebieg konkursu i zasady kwalifikacji

 1. Podczas konkursu wymagane będzie wykonanie plakatu, napisanie pracy lub nakręcenia filmu „Skąd mój ród, skąd moje korzenie ?”, w których zostanie zawarta historia opisująca miejsca oraz wydarzenia związane z przeszłością rodzin, kultura, tradycjami, językiem itp.
 2. Praca nadesłana na Konkurs musi spełniać następujące warunki:

      a) technika wykonania plakatu dowolna – kredki, farby, collage – wersja cyfrowa / zeskanowana / fotografia
      b) praca pisemna nie mniejsza niż 2 strony formatu A4 i nie większa niż 8 stron i może zawierać zdjęcia, elementy graficzne itp.
      c) praca pisemna powinna zawierać bibliografie i musi zostać zapisana w formacie tekstowym doc, docx, odt lub rtf lub pdf.
      d) Uczestnik konkursu/uczeń podaje w swojej pracy imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (email)
      e) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu. W przypadku niepełnoletniego uczestnika należy załączyć zeskanowaną lub sfotografowaną wersję oświadczenia, własnoręcznie podpisanego przez rodzica lub opiekuna  prawnego, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  (RODO)

3. Praca powinna zostać przesłana mailowo na adres: konkurs@karaimi.org
4. Ogłoszenie wyników konkursu 27 grudnia 2020 na spotkaniu karaimskim – dyplomy
5. Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej jest ostateczne.
6. Dokumentację z przebiegu pracy zespołu przechowuje w swojej siedzibie ZKP.

§ 4.
Nagrody

 1. Uczestnicy konkursu „Skąd mój ród, skąd moje korzenie?” otrzymują tytuł „finalisty konkursu” i dyplomy uczestnictwa.
 2. Dyplom uczestnictwa otrzymują wszyscy, którzy wezmą udział w konkursie.
 3. Dodatkową nagrodą będzie zamieszczenie prac na stronie ZPK i portalach społecznościowych oraz opublikowanie w Awazymyz
 4. Komisja Konkursowa ma prawo do przydzielenia nagród specjalnych i/albo wyróżnień.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie komunikaty dotyczące konkursu publikowane na stronie internetowej Związku Karaimów Polskich – karaimi.org oraz portalach społecznościowych.
 2. Z chwilą nadesłania pracy na Konkurs jej autor (lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun prawny) przenosi nieodpłatnie na organizatora Konkursu majątkowe prawa autorskie do korzystania i rozporządzania utworem będącym przedmiotem pracy konkursowej dot. niżej wskazanych pól eksploatacji:

      a) utrwalenie, powielenie, wprowadzenie do obrotu egzemplarzy pracy celem weryfikacji formalnej i merytorycznej,
      b) rozpowszechnienie poprzez zamieszczenie na stronie internetowej całości lub fragmentów, wykorzystanie w materiałach Związku Karaimów Polskich (autor pracy każdorazowo zostanie poinformowany o takiej ewentualności).
      c) Wątpliwości występujące w realizacji konkursu, a nieuregulowane w niniejszym regulaminie, rozstrzyga Przewodniczący Komisji Konkursowej.
      d) Regulamin Konkursu znajduje się na stronie: www.karaimi.org/konkurs.