Przejdź do treści

Z przyjemnością informujemy, że rok 2022 został ogłoszony na Litwie Rokiem Karaimów.

W związku z tym w Trokach (Litwa) planowanych jest szereg wydarzeń:

1) 8-12 sierpnia 2022 r. - dziecięcy obóz "Kujaščech” dla dzieci w wieku 5-12 lat. Obecnie ustalamy wstępny program obozu, ale wiemy na pewno, że odbędą się lekcje języka i tańca karaimskiego, planujemy też kilka wyjazdów. Kontakt e-mail: kujascech@gmail.com

Prezydent Andrzej Duda zaprosił na spotkanie noworoczne z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych oraz mniejszości narodowych i etnicznych obecnych w Polsce. 

Festiwal Kultur Narodowych „Wiara. Nadzieja. Miłość”. W uroczystościach udział wziął zespół Birlik oraz korespondent specjalny „Awazymyz” – Tatiana Maszkiewicz.

30-lecie powołania Karaimskiego Związku „Kardaszłar” w Eupatorii, 20-lecie odbudowy małej kienesy i 20-lecie założenia Karaimskiego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Fidan”. W uroczystościach udział wziął zespół Dostłar.

Sofii Gelewne Jałpaczik nadano tytuł honorowego obywatela Melitopola. Położyła ona wielkie zasługi nie tylko dla miasta, ale też dla społeczności karaimskiej, jest wybitnym pedagogiem z 40-letnim stażem, autorką kilkudziesięciu książek. Nauczała matematyki w oparciu o własną metodę, uczestniczy też aktywnie w działalności karaimskiego towarzystwa „Dżamaat”

Spotkanie Marioli i Anny Abkowicz reprezentujących społeczność karaimską z przedstawicielami Komitetu Doradczego Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych w celu omówienia sytuacji społeczności karaimskiej w związku z IV Raportem dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych.

Uczestnicy finansowanego przez Europejską Radę Badań Naukowych (ERC) projektu „(Re)konstrukcja Biblii. Nowe podejście do niepublikowanych rękopiśmiennych przekładów Biblii jako źródeł do wczesnej historii języka karaimskiego” spotkali się na pierwszym dorocznym spotkaniu,którego celem było omówienie szczegółowych zasad i harmonogramu prac. W spotkaniu wzięli udział: kierownik projektu, dr Michał Németh z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr László Károlyi z Uniwersytetu w Uppsali oraz dr Dorota Cegiołka, dr Zsuzsanna Johan (Olach) i dr Anna Sulimowicz-Keruth.

Subskrybuj Spotkanie